Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie van IJCE bestaat uit twee vertrouwenspersonen (zie hieronder voor de namen, mailadres en telefoonnummers).

De taken van een vertrouwenspersoon, zoals die door het bestuur van IJCE zijn geformuleerd, zijn de volgende:

  • Verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag.
  • Zorgen voor / adviseren t.a.v. een adequate (professionele) opvang van degene, die klachten heeft over ongewenst gedrag.
  • Zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens.
  • Zoeken naar een informele oplossing.
  • Terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van IJCE en het invullen van het klachtenformulier.

De vertrouwenspersonen kunnen persoonlijk benaderd worden, wanneer zich in het contact tussen leden, trainers, vrijwilligers en anderszins betrokkenen bij IJCE sprake is van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon is binnen de club een neutrale persoon, die de haar / hem vertelde informatie vertrouwelijk behandelt en geheimhoudingsplicht heeft. Men kan zich telefonisch of via e-mail tot een van de vertrouwenspersonen wenden. Indien het contact tot stand komt via de mail, dan is het wenselijk daarin geen inhoudelijke mededelingen te doen, maar aan te geven hoe en wanneer men bereikbaar is. Bij ernstige problemen heeft een persoonlijk gesprek de voorkeur. Er wordt dan gezamenlijk bekeken wat het probleem en de vraag is en aan welke steun men behoefte heeft. De vertrouwenspersoon kan u hierbij adviseren en bijstaan.

De basis, van waaruit de Vertrouwenscommissie in het leven is geroepen, staat beschreven in het Protocol Ongewenst Gedrag van IJCE en de nota Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie van het NOC*NSF.

Martha de Boer
61 jaar, woonachtig in Nuenen, als bedrijfsjurist werkzaam bij een agrarische schoolorganisatie, onder meer belast met het behandelen van klachten van studenten en ouders. Voorheen met het hele gezin lid van Toer en Jeugd bij IJCE. Inmiddels een aantal jaren als vertrouwenscontactpersoon betrokken bij IJCE.

Gerard van den Boomen
63 jaar, woonachtig in Eindhoven/Stratum, jurist, werkzaam geweest in het strafrecht en inmiddels al weer wat jaren in het arbeidsrecht. Reeds enkele jaren verbonden aan IJCE als vertrouwenscontactpersoon. Na een lange hockey ’carrière’ is de overstap gemaakt naar het schaatsen; elke maandagavond ben ik op de baan te vinden (in het groepje van Jan Bakermans) en vanzelfsprekend aan te spreken.