Algemene Ledenvergaderling (ALV)

Datum

Vanwege de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus is het noodzakelijk om je vantevoren aan te melden als je  wil deelnemen aan de ALV. Dat kan zowel lijfelijk als online. 

Aanmelden ALV

Uitleg digitaal vergaderen

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2019
 4. Jaarverslag 2019/2020
 5. Goedkeuring balans en verlies- en winstrekening boekjaar 2019/2020 na:
  • toelichting penningmeester
  • verslag kascontrolecommissie
 6. Invulling bestuur en commissies
 7. Pauze
 8. IJCE 75 jaar in 2021 en toekomstvisie. Uitreiking kadobonnen voor ledenenquête.
 9. Vaststelling begroting 2020/2021 en vaststelling contributie seizoen 2020/2021
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Rondvraag en sluiting

Het concept jaarverslag 2019-2020 staat op het deel van de site van IJCE dat alleen voor leden toegankelijk is.

Ingekomen vragen

Vanwege het digitale karakter van de ledenvergadering bestaat de mogelijkheid om vragen vooraf te stellen. Deze vragen zullen hier uiterlijk 72 uur voor de vergadering worden gepubliceerd.

Toelichting aanpassing contributie

De ijshuur, die een groot deel van onze begroting uitmaakt, wordt elk jaar verhoogd. Mede door de stijging in het aantal leden hebben we die kostenstijging de afgelopen jaren opgevangen binnen de begroting en is de contributie een aantal jaren niet verhoogd. Dit jaar ziet het bestuur zich echter genoodzaakt voor het komende seizoen een verhoging voor te stellen van 5% om de toegenomen kosten te dekken.

 

Locatie
Sint Jorisgilde Stratum, Boutenslaan 159a, 5644 TV, Eindhoven